JAARVERSLAG

 

Algemene Ledenvergadering van de coöperatie NoaberZon U.A.

Maandag 12 maart 2018‚ Schoppe bij Beneman‚ 20.00 uur


Aanwezig: D. Aardema (2x), G. ten Barge, A. ter Bogt, S. van der Linden, S. Garstenveld, B. Heinsbroek, H. Jentink, L. Klein Gebbink, M. Lageschaar, R. Mellink, L. Mokkink, A. Porskamp, J Radstake, R. Reinders (2x), W. Rutgers, T. Senne, S. Slütter, H. Spexgoor, T. Spexgoor, J. Spijkers, R. Tankink, J. Tuinte, D. Wallerbos, C. Walvoort, B. te Moller, R. Wellink, S. Wolterink, J. Slütter en C. Wolters
 

Opening

Voorzitter Paul van der Putte heet iedereen van harte welkom.
 

Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Secretarieel verslag

Secretaris Rinus te Kronnie geeft een overzicht van het eerste productiejaar. De problemen bij Gunnewick Mengvoeders worden deels goedgemaakt door een zonnig jaar van 10 maanden. Enkele leden, Tomas Senne, René Wellink en Sander Slutter hebben de monitoring en dataverwerking op zich genomen. Paul van der Putte is ook weer van de partij.
 

Financieel verslag

Financieel verslag over het jaar 2017 is opgesteld door Ellie Waalder. Getoond worden de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening 2017. "Doordat we moeten afschrijven op de PV-installaties (€ 5.458,-) ontstaat een licht negatief resultaat (€ 382,-)".
Kascontrole
Kascontrole 2016 en 2017. Tomas Senne en Henriët Jentink hebben de kascontrole urtgevoerd en goedgekeurd. Volgend jaar gaan Roel Mellink en Tomas Senne de kascontrole doen.
 

Opbrengsten

Opbrengsten van de panelen en de verdeling ervan. De totale opbrengst over 10 maanden bedroeg 95.961 kWh wat overeenkomt met € 5.116,-. De gegarandeerde opbrengst over het 1ste jaar bedraagt 105.277 kwh. De cashflow 2017 laat zien dat als we niet zouden afschrijven, er een positief resultaat ontstaat van € 5.076,-. Het vermogen was voornamelijk bedoeld om problemen in de aanloopfase op te vangen. Nu de opstart is voltooid kan een gedeelte hiervan worden uitgekeerd aan de leden van de coöperatie.
De opbrengst van de elektriciteit (jaarlijks resultaat) wordt volgens de statuten verdeeld onder de leden, maar een gedeelte gaat naar duuzame doelen in Vragender (VCEN). Het voorstel van het bestuur is daarom: de helft van het resultaat van de coöperatie gaat naar VCEN om hun mlssie om Vragender energieneutraal te maken te ondersteunen. Het gaat hier om een bedrag van € 2.538,-. De andere helft, plus een gedeelte van de reserves, wordt verdeeld over de leden van de coöperatie. Voor ieder cerlificaat ontvangen de leden een bedrag van € 25,-.
Het voorstel wordt aangenomen.
Bij degene die de maatschappelijke bijdrage zelf moeten betalen (niet aangesloten bij AGEM) wordt die ingehouden op het uit te keren bedrag. Dat er geld gaat naar VCEN roept vragen op onder de aanwezigen. Het is echter geen probleem als een en ander te controleren is. Het bestuur hoeft niet een specifiek doel aan te wijzen.
 

Situatie in 2018

Direct beschikbare geldmiddelen, oftewel liquide middelen bedroegen op 31 december 2017 € 21.463,-. Nadat administratieve-, bank- en vezekeringskosten (€ 1 .600,-) zijn afgetrokken van de verwachte inkomsten (€ 7.707) komen de liquide middelen uit op € 2 .570,-. Hierop moet een bedrag van € 14.088,- in mindering worden gebracht vanwege het onder punt 6 aangenomen voorstel.
 

Tarieven AGEM maart 2018 tot maart 2019

Het voorstelvan het bestuur om opnieuw voor 1 jaar vast te gaan wordt aangenomen.
1 jaar vast laag tarief.0,04227 per kWh en voor hoog tarief: 0,05423 per kWh.
Energiebelastingtarieven 2018: € 0,10458 excl. BTW oftewel € 0,126542 incl. BTW.
 

Wijziging bestuur

Paul van der Putte gaat per 1 juli Vragender verlaten. Voor de opvolging worden kandidaten gezocht. Volgens de statuten kunnen bestuursleden maximaal 3 jaar aanblijven en herbenoemd worden. Om de continuïteit te waarborgen, komt het bestuur binnenkort met een voorstel.
 

Verrekening belastingvoordeel

Procedure verrekening belastingvoordeel voor de klanten van AGEM.
- NoaberZon ontvangt van AGEM de ledenverklaringen van alle leden.
- ln die verklaring staat het aantal certificaten en de aan het lid toegerekende aandeel opgewekte stroom.
- AGEM berekent voor haar klanten ook het belastingvoordeel dat in april wordt uitbetaald.
- Niet-AGEM klanten ontvangen van NoaberZon hun ledenverklaring die ze bij hun eigen energieleverancier kunnen inleveren met het verzoek het belastingvoordeel te berekenen.
 

NetEco-app

Presentatie: René Wellink. René legt uit dat op de NetEco-app, waarmee leden inzicht kunnen krijgen in de hoeveelheid opgewekte stroom en de opbrengst in euro's nog wel wat aan te merken is. Het is vrij eenvoudig het wachtwoord te wijzigen. De opbrengst wordt aangegeven in kWh en euro's per dag, maand en jaar. Wordt niet naar locatie of omvormer weergegeven.
 

Solarfox scherm

Bij Kleventa in Lichtenvoorde heeft VCEN een Solarfox beeldscherm aangeschaft dat t.z.t in de MFA geplaatst zal worden. Het is bedoeld om inzichtelijk te maken wat VCEN en NoaberZon allemaal doen of al hebben gedaan. Ook de hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom is er af te lezen. Momenteel zijn René Wellink, Tomas Senne en Sander SlUtter druk bezig software te installeren en te zorgen dat de diverse locaties hun data doorgeven aan de Solarfox.
 

Rondvraag

Kan ik panelen overdoen aan of overnemen van een ander?
Paul stelt voor dat via het bestuur te doen, met instemming van de zaal.

Ongenoegen uit de zaal over de door AGEM doorgevoerde prijsverhoging.
Door een aantal leden wordt de suggestie gedaan om als coöperatie éen prijs voor de levering aan de leden te bespreken met AGEM. Paul neemt hierover contact op met AGEM.

Kunnen de panelen elk jaar gereinigd worden?
Hierover zijn met Wopereis afspraken gemaakt.

Enkele aanwezigen vragen of de beamer-presentatie kan worden toegezonden aan de leden.
Dit wordt door het bestuur opgepakt.
 

Afsluiting

De aanwezigen prijzen het bestuur voor hun inzet. Een voorstel om het bestuur en hun partners een etentje aan te bieden vindt algemene instemming.
Paul bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt hen uit, onder het genot van een drankje nog even na te praten.

Vragender, 12 maart 2018

Contact

Vragender Duurzaam - VCEN (Vragender Coöperatief Energie Neurtraal U.A.)
info@vragenderduurzaam.nl
Contactpersonen: Jan Gebbink, Geert Kerkhoff, Ben Kamphuis.
©2020 Vragender Duurzaam
-
-
Webmaster: Raymund Engelbarts
 • Home
 • Over ons
 • Vragender Coöperatief Energie Neutraal
 • Energielabel
 • Energieopslag
 • Windenergie
 • Warmtepompen
 • Zonnedak basisschool
 • Zonnedak MFA
 • • Privacyverklaring
 • Noaberzon
 • Nieuwsbrieven
 • Nieuwsbrief │ januari 2020
 • Nieuwsbrief │ juli 2019
 • Nieuwsbrief │ maart 2019
 • Lid worden?
 • Faq
 • Labeling
 • Wist u dat?
 • Links
 • Contact