Profiteren van het collectieve zonnedak van Coöperatie NoaberZon U.A. Een zonnedak waar iedereen wat aan heeft!
 

Veel Gestelde Vragen

 
Voordat u deze lijst doorneemt is het verstandig om eerst de brochure te lezen. De uitgangspunten van ‘het collectieve zonnedak van Coöperatie NoaberZon U.A.’ worden daarin zo goed mogelijk uitgelegd. De meeste vragen die tijdens of na de informatieavond zijn gesteld, worden in de brochure beantwoord. Toch hebben wij hieronder nog een aantal vragen en antwoorden geselecteerd ter verdere verduidelijking.
 
In de brochure staat dat het project wordt aangeboden en gerealiseerd door Vragender Coöperatief Energie Neutraal U.A. Waarom is dit gewijzigd in Coöperatie NoaberZon U.A.?
Om rechten, aansprakelijkheden en administratie goed te regelen is een nieuwe coöperatie opgericht. Deze nieuwe coöperatie heeft ook de subsidie bij de provincie aangevraagd.
 

1. Waarop is de prijs van de inleg voor een certificaat gebaseerd?

 
De prijs is gebaseerd op alle kosten die gemaakt moeten worden om het aanvangsbedrag van de investering te kunnen dekken. We gaan hierbij uit van investering in de PV-installatie en bijkomende kosten voor de coöperatie van circa € 320 per paneel voor de installatie, aansluitkosten en organisatiekosten. Dankzij provinciale en gemeentelijke subsidie en een maatschappelijke bijdrage van AGEM kunnen we de prijs van één certificaat (= 1 zonnepaneel) van € 260 aanhouden. Hierin is ook rekening gehouden met een post onvoorzien. Blijft dat geld over, dan kunnen de leden van de coöperatie bepalen wat daarmee gebeurt.
 

2. Wat gebeurt er nadat ik het geld voor de certificaten heb overgemaakt?

 
De gelden worden pas vrijgegeven nadat de opdracht tot realisatie van de zonnepaneleninstallatie is gegeven. Tijdens de exploitatie is uw geld geïnvesteerd in de zonnepalen en krijgt u jaarlijks via de energierekening korting op de energiebelasting uitgekeerd. U moet er wel voor zorgen een energieleverancier te kiezen die daaraan wil meewerken. Daarnaast heeft de coöperatie ook inkomsten uit de energieopbrengsten. In de jaarvergadering van de coöperatie bepaalt u samen hoeveel van de energieopbrengst aan de leden wordt uitgekeerd.
 

3. Wat moet ik doen als mijn energieleverancier niet wil meewerken aan het verrekenen van de energiebelasting?

 
U kunt dan overstappen naar een energieleverancier die wel meewerkt aan teruggave van de energiebelasting. Met AGEM zijn hierover afspraken gemaakt en zij verzorgen de verrekening van de energiebelasting kosteloos. Er zijn ook andere energieleveranciers die meewerken aan teruggave van de energiebelasting zoals GreenChoice, Qurrent, Eneco, en Pure Energie. De voorwaarden en condities dient u wel zelf met hen af te stemmen
 

4. Wat moet ik doen als de contractperiode met mijn huidige energieleverancier nog niet is afgelopen en ik wil overstappen naar een andere energieleverancier?

 
Indien u voortijdig een contract bij een energieleverancier beëindigt, krijgt u vaak een overstapboete. Uw nieuwe energieleverancier wil soms (een deel van) de boete vergoeden. Met AGEM is hierover de afspraak gemaakt dat zij hiervoor een eenmalige vergoeding uitkeren ter hoogte van deze boete met een maximum van € 100,-.
 

5. Waarom kan ik niet gewoon de opgewekte stroom van mijn paneel direct aftrekken van eigen stroomverbruik?

 
Omdat het zonnepaneel niet op uw eigen dak ligt, gaat de stroom eerst van het gezamenlijke project naar het elektriciteitsnet. Daarbij wordt gemeten hoeveel er jaarlijks is geproduceerd. U krijgt een jaaroverzicht over uw aandeel van de productie. Vervolgens wordt over uw aandeel, mits dit binnen uw eigen jaarverbruik thuis blijft, de belastingkorting berekend. Dit wordt dan door AGEM met uw jaarlijkse eindafrekening verrekend.
 

6. Wat is beter, zonnepanelen op mijn eigen dak plaatsen of meedoen met dit gezamenlijke project?

 
Dat is voor iedere situatie anders. Indien u zonnepanelen op eigen dak overweegt is het goed om eerst te onderzoeken of uw woning gunstig is gelegen. Hiervoor is het handig om de website www.zonatlas.nl te bekijken. Bij zonnepanelen op eigen dak wordt de opgewekte stroom met uw eigen verbruik verrekend voor het volledige tarief. Deze regeling is tot 2020 gegarandeerd. Bij plaatsen van zonnepanelen op eigen dak moet u er ook rekening mee houden dat de draagconstructie geschikt moet zijn en u zelf alles moet organiseren, onderhouden en verzekeren.
 
Bij deelname aan dit project wordt dit voor u geregeld en levert u ook een duurzame bijdrage aan de leefbaarheid in uw gemeenschap. Op basis van bovenstaande argumenten kunt u uiteraard zelf het beste beslissen wat u de beste keuze is.
 

7. Ik heb al geïnvesteerd in zonnepanelen, kan ik ook meedoen met dit gezamenlijke project?

 
Ja dat kan. Wel zult u rekening moeten houden met het maximum aantal certificaten dat u wilt kopen. Het is niet verstandig om meer certificaten te kopen dan het verschil tussen uw eigen elektriciteitsgebruik en de door uw eigen panelen geproduceerde elektriciteit..
 

8. Ik woon in een huurhuis. Kan ik ook meedoen?

 
Ja, mits u zelf een energiecontract met een regulier energiebedrijf kunt afsluiten. Indien u echter huurt inclusief “gas, water en licht” is het niet mogelijk.
 

9. Kunnen ondernemers ook meedoen met dit gezamenlijke project?

 
Ja, ondernemers kunnen meedoen (alleen natuurlijke personen, geen rechtspersonen). De korting op de energiebelasting wordt dan met de energierekening van de ondernemer verrekend.
 

10. Wat gebeurt er als ik mijn huis verkoop, kan ik de certificaten doorverkopen ?

 
Certificaten staan op één naam, maar zijn overdraagbaar. In de statuten van de coöperatie zijn hiervoor regels vastgelegd. Uiteraard kunnen de certificaten ook door de nieuwe bewoner van het woonadres worden overgenomen. Zodra de certificaten zijn overgedragen is tevens het lidmaatschap van de coöperatie automatisch beëindigd.
 

11. Wie kiest het bestuur van de nieuwe coöperatie?

 
Het eerste en tijdelijke oprichtingsbestuur is geregeld door de werkgroep . De leden kiezen op de eerste ledenvergadering het bestuur van de coöperatie. Bestuurders hoeven geen lid te zijn van de coöperatie, maar kunnen ook op hun kwaliteiten gekozen worden.
 

12. Hoe is de aansprakelijkheid van de coöperatie geregeld?

 
De coöperatie is een rechtspersoon met uitgesloten aansprakelijkheid, dit betekent dat de leden niet verantwoordelijk zijn. Bestuurders zijn alleen verantwoordelijk bij wanbestuur.
In het onwaarschijnlijke geval dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de coöperatie in het slechtste scenario failliet gaan. Het is dan aan de curator wat hiermee te doen. Aannemelijk is dat dan en rechtsopvolger gezocht wordt. U kunt nooit meer dan de waarde van uw certificaat kwijt zijn.
 

13. Wat gebeurt er als het gebouw waar de zonnepanelen op liggen wordt verkocht of de eigenaar failliet gaat?

 
Er wordt een recht van opstal gevestigd op het gebouw. Ingeval van verkoop blijft de installatie eigendom van de coöperatie en blijft de zonne-installatie liggen.
 

14. Hoe zeker is de belastingkorting? Kan een nieuwe regering het weer terugdraaien?

 
De regeling is voor 15 jaar door de overheid gegarandeerd. De belastingkorting is vastgelegd in wetgeving. Daaruit vloeit voort dat de rechten en plichten die daarmee zijn verbonden 15 jaar gelden.
 

15. Wat gebeurt er na 15 jaar als de regeling ophoudt?

 
Na 15 jaar blijft de installatie nog steeds stroom opwekken. Afhankelijk van de actuele stroomprijs en een eventuele nieuwe regeling kan de coöperatie dan beslissen of zij doorgaat met de exploitatie van de zonnepanelen of met de eigenaar van het gebouw afspraken maakt over een overname van de installatie.
 

16. Welk financiële risico loop ik bij faillissement van de installateur of fabrikant

 
Er zullen alleen gedegen Achterhoekse installateurs worden gevraagd een aanbieding te doen waarbij ook geselecteerd wordt op de goede kwaliteit van de zonnepanelen met een goede fabrieksgarantie. Daarnaast zijn in de businesscase reserveringen opgenomen voor onvoorzien, verzekering en een service/onderhoudsbedrijf.
 

17. Moet ik de paneelcertificaten opgeven bij mijn jaarlijkse belastingopgave?

 
Certificaten worden gezien als vermogen, net als spaargelden en aandelen. Dus u moet dit opgeven in box 3 (denk aan een realistische afschrijvingsperiode).
 

18. Is mijn inleg in zonnepanelen bij de coöperatie BTW-plichtig?

 
De inleg van kapitaal is niet BTW-plichtig. De werkzaamheden voor de coöperatie zijn wel BTW-plichtig. Op de opbrengst van de coöperatie moet dus wel BTW worden afgedragen.
 

19. Kan ik voor de aanschaf van de zonnepanelen geld lenen via de SVn duurzaamheidslening van gemeente?

 
Nee, deze laagrentende leenregeling geldt alleen bij energiebesparende maatregelen in en aan de woning van een particuliere eigenaar.
 

20. In de businesscase die u presenteert gaat het om 15 jaar. Vanaf wanneer start dat precies?


Zodra de belastingdienst de beschikking heeft afgegeven en de werkelijke stroomproductie is gestart.
 

21. Kan het project doorgang vinden als de subsidie vanuit de provincie niet wordt verstrekt?

 
Waarschijnlijk niet, omdat dan de businesscase niet haalbaar is en het rendement zo laag dat het de moeite waarschijnlijk niet waard is.
 

22. Met welk rendement op de investering mag ik rekenen over een periode van 15 jaar?


We gaan ervan uit dat een investering van € 260,- na 15 jaar ca. € 244,- rendement heeft gemaakt.
 

23. Waarom is AGEM een geschikte energieleverancier en partner voor Noaberzon?

 
De doelstellingen van de energiecoöperatie en AGEM sluiten goed op elkaar aan. AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten en helpt om de Achterhoek energieneutraal te maken. Door klant te worden van AGEM draagt u bij aan de economische kracht en leefbaarheid van de Achterhoek. Bij AGEM betaalt u altijd een eerlijke prijs voor gas en Achterhoekse groene stroom. AGEM ondersteunt lokale initiatieven door kennis en ervaring te delen en keert bovendien elk jaar een maatschappelijke bijdrage uit aan de coöperatie.
 
De actuele tarieven zijn te vinden op de website van AGEM (https://agem.nu/prijsvergelijker)

 
24. Wat gebeurt er als ik geen klant wordt van AGEM?

 
Indien een deelnemer geen klant wordt van AGEM mist de coöperatie de maatschappelijke bijdrage (€ 12,-/jaar voor gas, € 12,-/jaar voor stroom en een verdubbeling in de eerste 3 jaar). Deze zal dan door de deelnemer rechtstreeks aan de coöperatie moeten worden betaald. Ook zal deze deelnemer de korting op de energiebelasting zelf met zijn energieleverancier moeten regelen.
 

25. Kan ik ook alleen voor elektriciteit klant worden van AGEM en verrekent AGEM dan ook de energiebelasting?

 
Ja, u kunt ook alleen voor elektriciteit klant worden van AGEM. De verrekening van de energiebelasting wordt dan kosteloos door AGEM verzorgd. Voor de levering van gas kunt u dan klant worden of blijven van een andere leverancier (informeer wel vooraf of deze leverancier ook alleen gas aan u wil leveren).
Indien een deelnemer alleen voor elektriciteit klant wordt van AGEM, dan mist de coöperatie wel de maatschappelijke bijdrage voor gas (€ 12,-/jaar en een verdubbeling in de eerste 3 jaar). Deze zal dan door de deelnemer rechtstreeks aan de coöperatie moeten worden betaald.
 

26. Wat gebeurt er als AGEM zou ophouden te bestaan?

 
Dit zou erg onwaarschijnlijk zijn. AGEM is immers een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten. Mocht dit echter toch gebeuren dan blijft de installatie uiteraard gewoon van de coöperatie en kan de opgewekte stroom aan een ander energiebedrijf worden verkocht. Over de opbrengst en de verrekening van de korting op de energiebelasting zullen dan met een ander energiebedrijf nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.
 

 

Contact

Vragender Duurzaam - VCEN (Vragender Coöperatief Energie Neurtraal U.A.)
info@vragenderduurzaam.nl
Contactpersonen: Jan Gebbink, Geert Kerkhoff, Ben Kamphuis.
©2019 Vragender Duurzaam
-
-
Webmaster: Raymund Engelbarts
 • Home
 • Over ons
 • Vragender Coöperatief Energie Neutraal
 • Energielabel
 • Energieopslag
 • Windenergie
 • Warmtepompen
 • Zonnepanelen
 • Zonnedak basisschool
 • Zonnedak MFA
 • Jaarverslag
 • Noaberzon
 • Lid worden?
 • Faq
 • Labeling
 • Wist u dat?
 • Links
 • Contact